Všeobecné obchodné podmienky

Čl. 1
Všeobecné ustanovenia

 1. Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva objednávateľa a povinnosti poskytovateľa: ANDA s.r.o. so sídlom Kríková 5, 821 07 Bratislava, IČO: 48094668, IČ DPH: SK2120081700, zapísaná Okr. súd Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 104077/B pri objednaní služieb nachádzajúcich sa a ponúkaných v elektronickom obchode anda.sk. Všetky vzťahy medzi ANDA s.r.o. a objednávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia platnými  ustanoveniami Obchodného zákonníka. Obchodný vzťah medzi ANDA s.r.o. a objednávajúcim sa uskutočňuje na základe dobrovoľnosti a slobodnej vôle zmluvných strán. Realizáciou obchodu objednávajúci súhlasí s ďalej uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami.
 2. Objednávateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá dokončí objednávku služby ANDA KIT prostredníctvom objednávacieho formulára (ďalej len „objednávateľ“)
 3. Poskytovateľ a objednávateľ spoločne (ďalej len „zmluvné strany“)

Čl. 2
Uzavretie zmluvy

 1. Zmluva o poskytnutí služieb (ďalej len „zmluva“) je uzatvorená okamihom dokončenia objednávky služby ANDA KIT (ďalej len „služba“), pričom nevyhnutným predpokladom pre uzatvorenie zmluvy je vyslovenie súhlasu s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“ ). VOP sú k dispozícii na adrese https://www.anda.sk/obchodne-podmienky.
 2. Zmluva nadobúda účinnosť dňom uhradenia výzvy k platbe.

Čl. 3
Predmet a vymedzenie základných pojmov

 1. Predmetom zmluvy je príprava personalizovaného balíčka stylistom na základe vstupov a špecifikácií objednávateľa. Ďalej doplnkové služby podľa dohody zmluvných strán, to všetko za odplatu.
 2. Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a objednávateľom vzniká na základe týchto VOP, pričom tieto VOP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán a ich vzájomný vzťah.
 3. Právne vzťahy medzi poskytovateľom a objednávateľom neupravené v týchto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä potom Občianskym zákonníkom.
 4. Vymedzenie základných pojmov
  1. Služba ANDA KIT – je súbor služieb potrebných pre návrh obsahu, nákup a doručenie personalizovaného a na mieru upraveného 1 balíčka raz mesačne.
 5. Dňom realizovania služby je deň úhrady služby objednávateľom. Dňom uskutočnenia zdaniteľného plnenia je deň riadneho zriadenia služby alebo deň predĺženia služby.

Čl. 4
Práva a povinnosti objednávateľa

 1. Objednávateľ má právo využívať všetky prostriedky, ktoré ponúka poskytovaná služba.
 2. Objednávateľ je povinný pri objednávke služby uviesť pravdivé kontaktné údaje pre účely fakturácie a komunikácie s poskytovateľom. Objednávateľ sa zaväzuje udržiavať kontaktné údaje aktuálne.

Čl. 5
Práva a povinnosti poskytovateľa

 1. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť dodanie služby v rozsahu a termíne, ktorý je uvedený na elektronickom obchode www.anda.sk
 2. Poskytovateľ je povinný upozorniť objednávateľa v dostatočnom časovom predstihu na skutočnosť, že sa blíži koniec obdobia, kedy má objednávateľ predplatenú službu. Poskytovateľ tak urobí pomocou e-mailu, ktorý odošle objednávateľovi 10 dní pred koncom dohodnutého obdobia.
 3. Poskytovateľ má právo prerušiť alebo úplne ukončiť dodanie služby objednávateľovi, ktorý je v omeškaní s platbou dlhšie ako 8 dní od splatnosti výzvy k platbe za službu ANDA KIT. Objednávateľovi ukončením služby nezaniká povinnosť uhradiť dlžnú čiastku za poskytnuté služby. O deaktivácii alebo ukončení služby bude objednávateľ informovaný prostredníctvom e-mailu.

Čl. 6
Cena za služby a spôsob platby za služby

 1. Služba sa bude dodávať, podľa objednávky počas doby: 1 mesiac, 3 mesiace a 1 rok. Prevádzka služby sa automaticky nebude predlžovať.
 2. Dodanie služby môže byť ukončená dohodou zmluvných strán alebo na základe výpovede po uplynutí výpovednej lehoty 1 kalendárny mesiac. Doba plynutia výpovednej lehoty začína odo dňa nasledujúceho po preukázateľnom doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
 3. V prípade úmyselného poškodenia dobrého mena poskytovateľa zo strany objednávateľa je poskytovateľ oprávnený od dodávania služby odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy je účinné odo dňa nasledujúceho po preukázateľnom doručení správy o odstúpení od zmluvy, ktorú objednávateľ dostal.
 4. Objednávateľ má nárok na vrátenie pomernej časti platby za službu za nevyužité obdobie iba v prípade, ak je prevádzka služby ukončená výpoveďou zo strany poskytovateľa.

Čl. 7
Platobné podmienky

 1. Akonáhle objednávateľ vyplní objednávací formulár je mu automaticky zaslaná výzva k platbe (predfaktúra).
 2. Poskytovateľ vykoná spárovanie prijatej platby za službu s predfaktúrou objednávateľa nasledujúci pracovný deň po prijatí platby. Po spárovaní platby vystaví poskytovateľ daňový doklad.
 3. Pokiaľ nie je výzva k platbe uhradená v termíne uvedenom na predfaktúre poskytovateľ má právo jednostranne odstúpiť od dodania služby.
 4. Poskytovateľ ANDA s.r.o. si vyhradzuje vlastnícke právo k dodaným službám až do zaplatenia celej ceny uvádzanej na daňovom doklade.
 5. Obdobné platobné podmienky platia aj pre špeciálne služby. Špeciálne služby sú považované za viacslužbu.
 6. Platitelia dane z pridanej hodnoty z Európskej únie, ktorí nemajú sídlo v Slovenskej republike ručia za správne údaje ohľadom platcovstva tejto dane.
 7. Všetky daňové doklady, predlohy, faktúry, výzvy k platbe a upomienky sú zasielané Poskytovateľom v elektronickej podobe.
 8. Objednávateľ má možnosť si u svojho účtu aktivovať automaticky opakovanú platbu za službu inkasom z platobnej karty (podľa zvoleného fakturačného cyklu). Automaticky opakovaná platba (inkaso z platobnej karty) znamená, že sa suma za dodanie služby automaticky strháva pri každej vystavenej výzve k platbe, až kým nie je inkaso z platobnej karty objednávateľom zrušené vo svojom účte.

Čl. 8
Záručná doba

 1. Spoločnosť ANDA s.r.o. poskytuje na dodané služby záručnú dobu v trvaní 24 mesiacov.

Čl. 9
Reklamácie

 1. Zodpovednosť za chyby dodaných služieb a postup pri ich riešení je ustanovená reklamačným poriadkom pre elektronický obchod www.anda.sk.
 2. V zmysle ust. § 11 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. V prípade, že predávajúci takúto žiadosť spotrebiteľa zamietne alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, potom má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu, ktorým je v zmysle ust. § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 391/2015 Z. z. Slovenská obchodná inšpekcia alebo subjektu v zmysle § 3 ods. 1 cit. zákona zapísanému v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva SR. Súčasne má kupujúci právo využiť online platformu riešenia spotrebiteľských sporov: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK.

Čl. 10
Záverečné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa týkajú iba vzťahov súvisiacich s objednaním služieb v rámci elektronického obchodu www.anda.sk.
 2. Písomnou dohodou medzi dodávateľom ANDA s.r.o. a objednávajúcim môže byť použitie týchto všeobecných obchodných podmienok alebo ich časti vylúčené.
 3. Dodávateľ ANDA s.r.o. si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek upraviť, pričom je povinný o tejto skutočnosti informovať objednávateľa informáciou, ktorá je zobrazená na elektronickom obchode www.anda.sk
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 1. decembra 2018.

Čl. 11
Orgán dozoru

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
Prievozská 32
827 99 Bratislava 215
Tel.: 02/58 272 130 – 3

Tento web používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Prehliadaním tohoto webu týmto udeľujete súhlas s ich používaním. Podrobnosti Rozumiem